Οδηγίες για την υποβολή περιλήψεων για προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις και για συμπόσια

Οι περιλήψεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων είναι η 15η Μαίου 2013 9η Ιουνίου 2013.
Κάθε εγγεγραμμένος/η σύνεδρος μπορεί να υποβάλει μέχρι 2 ανακοινώσεις.

Οι περιλήψεις μπορεί να υποβληθούν στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα.
Οι παρουσιάσεις προτείνεται να γίνουν στην Αγγλική γλώσσα, μολονότι θα επιτραπούν και παρουσιάσεις ανακοινώσεων στην Ελληνική γλώσσα.
Οι περιλήψεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 400 λέξεις.
Οι συγγραφείς θα πρέπει να προσδιορίζουν τον τύπο της παρουσίασης: προφορική ή αναρτημένη.
Προτάσεις από κοινού για ανακοινώσεις τριών ομιλητών (panels) υποβάλλονται απευθείας στην Γραμματεία του Συνεδρίου (semio2013@uth.gr). Απαιτείται η κατάθεση ενός εισαγωγικού κειμένου 300-400 λέξεων και οι περιλήψεις των τριών (3) εισηγήσεων που προτείνονται με τις ίδιες προδιαγραφές που ισχύουν για τις εργασίες του συνεδρίου.
H Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για το είδος της παρουσίασης.
Μετά την υποβολή της περίληψης θα λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον κωδικό της περίληψής σας.

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή εάν δεν λάβετε επιβεβαιωτικό μήνυμα, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Συνεδρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο semio2013@uth.gr.
Η ενημέρωση της αποδοχής της περίληψής σας θα σας αποσταλεί στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση τις 10 Ιουλίου 2013.